ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

 1. ในเงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้

  • “กช.” หมายความว่า คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • “เงื่อนไขการใช้งานฯ” หมายความว่า เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • “อุปกรณ์” หมายความว่า คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของ กช. ได้ โดยรวมไปด้วย แต่ไม่จำกัดถึง
   • คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป
   • สมาร์ทโฟน
   • แท็บเล็ต
  • “ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลในลักษณะใด ๆ ก็ได้ทั้งที่เป็นข้อมูลที่บุคคลเข้าใจได้หรือไม่ก็ได้ โดยเป็นข้อมูลที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติหรือถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบพร้อมให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ใน
   • การเก็บรวบรวมเพื่อการประมวลผลของอุปกรณ์นั้น หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลนั้น
   • การประมวลผลโดยอุปกรณ์นั้นตามคำสั่งหรือโปรแกรมที่กำหนดไว้
  • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือสามารถระบุตัวตนได้ อาจรวมไปด้วย แต่ไม่จำกัดถึง ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้โดยเฉพาะ
  • “บัญชี” หมายความว่า บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • “บริการ” หมายความรวมถึง บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือคุณสมบัติ ตลอดจนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กช.
  • “เว็บไซต์” หมายความรวมถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ทางออนไลน์ที่คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้จัดทำขึ้นมา
  • “ผู้ใช้” หมายความว่า บุคคลที่ใช้บริการหรือเข้าใช้เว็บไซต์
  • “คุกกี้” หมายความว่า ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อที่จะระบุตัวตนหรือเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
  • “เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง มิใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเองเท่านั้น บุคคลในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
  • “บอต” หมายความว่า โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต
 2. เงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้มีผลกับทุกบุคคลที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์

 3. ผู้ใช้ทุกบุคคลจะต้องใช้งานเว็บไซต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใช้งานเว็บไซต์และสร้างบัญชีได้ หากไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้

 4. กช. อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ กช. เห็นสมควรซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว กช. จะแจ้งเนื้อหาของเงื่อนไขการใช้งานฯ รวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ หรืออาจแจ้งให้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ กช. กำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่กำหนดต่อไป

 5. เมื่อใช้งาน ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องสมัครบัญชี โดยการลงทะเบียนด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน โดยหากเกิดความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการละเว้นในหน้าที่ของผู้ใช้เอง กช. สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น

 6. กช. สงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีใด ๆ ซึ่งเจ้าของบัญชีได้กระทำการที่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้ โดยไม่ต้องต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ แก่ผู้ใช้บัญชีดังกล่าวได้ทราบก่อน

 7. บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้งานเว็บไซต์นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคล และผู้ใช้เป็นเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม จำหน่าย เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลให้กรรมสิทธิ์ สิทธิ์ครอบครอง และสิทธิ์ในการใช้บัญชีของตนถูกเคลื่อนย้ายไปแก่บุคคลอื่น โดยที่บุคคลอื่นไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์หรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

 8. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์หรือสร้างบัญชีได้

 9. ผู้ใช้ต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อน จึงจะสามารถใช้งานเว็บไซต์และสร้างบัญชีได้

 10. กช. จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว กช. จะใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใด ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 11. ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

 12. กช. สงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานทั้งหมด หรือบางส่วนของผู้ใช้ การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ กช. เห็นสมควร

 13. กช. สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ล่วงหน้าตามที่ กช. เห็นสมควร

 14. กช. อาจสงวนหรือระงับการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใข้ทราบล่วงหน้า เมื่อ กช. เห็นว่ามีจำเป็น

 15. ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำดังต่อไปนี้เมื่อใช้งานเว็บไซต์

  • กระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล มาตรการทางปกครองหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายทั้งสิ้น
  • การกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  • การกระทำที่แสดงออกหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับเพศอย่างชัดเจน การแสดงออกซึ่งภาพอนาจารหรือการทารุณกรรมทุกรูปแบบ การแสดงออกซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิด ครอบครัว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเอง การใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกใด ๆ ซึ่งเป็นการต่อต้านสังคมอันประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ เป็นต้น
  • การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ กช. หรือบุคคลภายนอกหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
  • การกระทำที่มีการใช้งาน เพื่อการขาย การตลาด การโฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ การกระทำที่มีการใช้งาน เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร การกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย การกระทำที่ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทใส่ร้ายผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการให้บริการ
  • การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
  • การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่าย หรือระบบเครือข่ายของการให้บริการ การกระทำซึ่งเป็นการใช้งานในทางที่ผิดด้วยการใช้บอต เป็นเครื่องมือเพื่อโกงหรือด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ การกระทำที่ใช้ข้อบกพร่องของการบริการ และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการของ กช. หรือการใช้งานของผู้ใช้
  • การถอดรหัสซอร์สโค้ดของบริการโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
  • การกระทำที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (8) ข้างต้น
  • การกระทำอื่นใดนอกจากที่ระบุในข้อ (1) ถึง (8) ที่ กช. เห็นว่าไม่เหมาะสม
 16. ผู้ใช้ต้องใช้บริการฯ นี้ด้วยความเสี่ยงของตน และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดหรือการกระทำใด ๆ ที่กระทำไปอันเนื่องมาจากการใช้งานนี้

 17. กช. อาจระงับการให้บริการ ทั้งหมดหรือบางส่วน ลบบัญชีหรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้ และ กช. (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามเงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ กช. พิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ เงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้
  • ผู้ใช้ทำให้ กช. เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น
  • กช. สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อ กช. เห็นว่าไม่ควรให้บริการ แก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวใน (1) ถึง (2) ข้างต้น
 18. กช. จะไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการ แก่ผู้ใช้ว่าบริการ นั้นปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งนี้ กช. ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด

 19. กช. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้งาน เว้นเสียแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทของ กช.

 20. ในกรณีผู้ใช้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทของ กช. กช. มีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการละเมิดนั้น อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายในขอบเขต ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา

 21. ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของเงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ กช. เกี่ยวกับการให้บริการ ข้อบังคับดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับอื่นนอกจากข้อบังคับดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามเดิม

 22. ผู้ใช้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 23. สำหรับการแจ้งเตือนจาก กช. ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับการบริการ กช. อาจใช้วิธีการที่ กช. เห็นว่าเหมาะสม

 24. สำหรับการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ต่อ กช. เกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องติดตามข่าวสารและการอัปเดตรายละเอียดต่าง ๆ จาก กช. อย่างสม่ำเสมอ