นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนิยาม

 1. ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้
  • “กช.” หมายความว่า คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • “อุปกรณ์” หมายความว่า คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของ กช. ได้ โดยรวมไปด้วย แต่ไม่จำกัดถึง
   • คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป
   • สมาร์ทโฟน
   • แท็บเล็ต
  • “ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลในลักษณะใด ๆ ก็ได้ทั้งที่เป็นข้อมูลที่บุคคลเข้าใจได้หรือไม่ก็ได้ โดยเป็นข้อมูลที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติหรือถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบพร้อมให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ใน
  • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือสามารถระบุตัวตนได้ อาจรวมไปด้วย แต่ไม่จำกัดถึง ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้โดยเฉพาะ
  • “บัญชี” หมายความว่า บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • “บริการ” หมายความรวมถึง บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือคุณสมบัติ ตลอดจนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กช.
  • “เว็บไซต์” หมายความรวมถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ทางออนไลน์ที่คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้จัดทำขึ้นมา
  • “ผู้ใช้” หมายความว่า บุคคลที่ใช้บริการหรือเข้าใช้เว็บไซต์
  • “คุกกี้” หมายความว่า ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อที่จะระบุตัวตนหรือเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
  • “เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง มิใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเองเท่านั้น บุคคลในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

บททั่วไป

 1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์หรือเข้าเว็บไซต์ได้ โดย กช. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจตนา หาก กช. พบเจอว่าได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ กช. จะลบข้อมูลดังกล่าวออกทันที

 2. กช. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่หรือข้อบังคับกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ตาม ข้อ 4 กช. อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตาม ข้อ 4 หากบัญชีของผู้ใช้ถูกปิด กช. อาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ และ กช. สงวนสิทธิ์

 3. กช. อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กช. จะไม่แบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่มิได้สังกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยกเว้นจะมีคำสั่งจากศาลเท่านั้น หากผู้ใช้ให้ความยินยอม กช. จะแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้ตามวรรคแรกของข้อนี้

 4. กช. อาจประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้

  1. เพื่อดำเนินการเว็บไซต์ ปรับแต่งเนื้อหาให้เป็นเนื้อหาที่เข้ากับผู้ใช้โดยเฉพาะ
  2. เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของ กช.
  3. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
 5. กช. จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลออกไปเมื่อ กช. เชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อวัตถุประสงค์

  1. ในการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  2. ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการประพฤติมิชอบ ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
  3. ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต