TRIAM UDOMOPEN HOUSE 2023

LIVE SCHEDULE :

13 JANUARY 2023


08.30

สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.)

09.30

สัมภาษณ์สายการเรียนศิลป์ภาษาตะวันตก

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.)

11.00

สัมภาษณ์สายการเรียนภาษา-คณิตศาสตร์

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.)

13.20

พิธีเปิดงาน

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.)

15.20

การแสดงดนตรีสด วงณัฐชัยธัช

ชมรมดนตรีไทย

15.50

การแสดงดนตรีสด วง TU Music Club

ชมรมดนตรีสากล

16.30

การแสดงดนตรีสด วง TUYT Band

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

LIVE SCHEDULE :

14 JANUARY 2023


09.10

สัมภาษณ์โครงการการพัฒนาความสามารถพิเศษ

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.)

11.00

สัมภาษณ์สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.)

12.40

สัมภาษณ์สายการเรียนศิลป์ภาษาตะวันออก

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.)

15.00

การแสดงดนตรีสด วง TU Music Club

ชมรมดนตรีสากล

15.30

การแสดงดนตรีสด วง TUYT Band

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

16.00

พิธีปิดงาน

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.)